Adviesrapport Nationale Samenwerking Korte Keten gepubliceerd

Adviesrapport Nationale Samenwerking Korte Keten gepubliceerd


Geplaatst op 11 oktober 2021

Het afgelopen jaar heeft de Taskforce Korte Keten (TKK) samen met alle provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gewerkt aan een voorstel voor een gezamenlijke aanpak voor het realiseren van korte voedselketens. De provincies en LNV hadden de TKK de opdracht gegeven om samen met hen te onderzoeken hoe er op nationaal niveau samengewerkt kan worden. Als resultaat hiervan heeft TKK nu een adviesrapport uitgebracht onder de noemer ‘Nationale Samenwerking Korte Keten’.

Download het rapport hier: Publicatie Adviesrapport Nationale Samenwerking Korte Keten – Taskforce Korte Keten

De provincies en LNV worden allereerst geadviseerd om een gezamenlijke definitie te omarmen, meetbare doelstellingen te stellen en de beleidsinstrumenten op nationaal- en provinciaal niveau beter in lijn te brengen. Daarmee kunnen beschikbare middelen uit de LNV begroting, provinciale begrotingen, POP-regelingen en het EU-herstelfonds doelmatiger worden ingezet. 

Daarnaast worden de provincies en LNV geadviseerd om:

  • bovenregionaal te gaan samenwerken binnen de Nationale Samenwerking Korte Keten (NSKK) om daarmee korte keten-ondernemers zodanig te faciliteren dat zij kunnen komen tot een verdubbeling van de marktomzet van consumptie uit de korte keten in 2024 naar 4,4 miljard euro
  • in het kader van NSKK, en indien mogelijk ook binnen provinciale projecten, de volgende definitie van korte ketens te gebruiken: “een korte keten is een toeleveringsketen met een beperkt aantal marktdeelnemers die zich inzetten voor samenwerking, lokale economische ontwikkeling en nauwe geografische en sociale betrekkingen tussen voedselproducenten, -verwerkers en consumenten.”
  • de vorderingen van de samenwerking jaarlijks te monitoren aan de hand van een inschatting van de marktomzet zoals gemeten door Wageningen UR
  • de NSKK in te richten aan de hand van drie pijlers, te weten:
    1) Structureel overleg door samenwerkende provincies en LNV
    2) Kennisplatform: Steunpunt Korte Keten
    3) Bovenregionale samenwerking volgend op de gezamenlijk ontwikkelde roadmap

Op 29 september is een brief gestuurd naar de Tweede Kamerleden, waarin de hoofdlijnen van het advies zijn beschreven. De provincies en het ministerie van LNV hebben naar aanleiding van dit advies een aantal vervolgstappen in beraad om samen te bepalen of en op welke wijze de adviezen worden overgenomen en hoe dat vorm moet krijgen.