Economisch Herstel Fonds (Covid-19)

Economisch Herstel Fonds (Covid-19)

Geplaatst op 11 oktober 2021

Vanwege de Corona epidemie heeft de Europese Unie een Groen Economisch Herstelfonds ingesteld. Het doel is om te komen tot: “Veerkrachtig, duurzaam, digitaal economisch herstel in overeenstemming met milieu- en klimaatverbintenissen van de Unie en met de nieuwe ambities vanuit de Green Deal’. De middelen komen beschikbaar via twee landelijke openstellingen. Het gaat om een investeringsregeling en een regeling voor samenwerking. Beide regelingen zullen naar verwachting op 6 december 2021 worden opengesteld tot en met 31 januari 2022. Later in 2022 worden een tweede openstelling voorzien. De regelingen worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Via de investeringsregeling wordt subsidie verleend voor maatregelen die op een bij de regeling behorende investeringslijst staan. Het gaat om maatregelen in de categorieën precisielandbouw en Smart Farming, digitalisering, water, duurzame bedrijfsvoering, en natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. Het kan bijvoorbeeld gaan om software voor de korte keten. Investeringen die inmiddels als onderdeel van de normale bedrijfsvoering worden beoordeeld komen niet op de lijst.

De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten en wordt verstrekt aan landbouwers. Jonge landbouwers ontvangen 75% subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste € 25.000 en maximaal € 150.000 per aanvraag.

Via de samenwerkingsregeling wordt subsidie verleend aan een samenwerkingsverband voor ontwikkeling van provinciegrensoverschrijdende of naar andere provincies en regio’s opschaalbare nieuwe verdienmodellen. Dit is een tenderregeling waarbij een adviescommissie de projecten rangschikt en de beste projecten gehonoreerd worden.

Het verdienmodel moet gericht zijn op een van de volgende doelen:

  1. een duurzame toegevoegde waardeketen in de voedselketen;
  2. innovatieve digitalisering voor data-gedreven kringlooplandbouw, of voor natuurinclusieve en andere teeltsystemen;
  3. het ondersteunen van gebiedsgerichte pilots over regionale verdienmodellen diebijdragen aan klimaatmitigatie, bodem- en diversiteit kringlooplandbouw, of aan koolstofvastlegging in de bodem, het verminderen van de bodemverdichting, en maatregelen die inspelen op klimaatverandering;
  4. het ondersteunen van sectorale initiatieven binnen de landbouw ter versterking van de regierol van de primaire sector bij het verduurzamen van het voedselsysteem;
  5. het ondersteunen bij de ontwikkeling van managementmaatregelen ter beperking van de ammoniakemissie.

Aan deze publicatie zijn geen rechten te ontlenen. Die zijn er wel aan de publicatie eind oktober in de Staatscourant. Zie ook de kamerbrief van 7 juli 2021 Invulling Economisch Herstelfonds binnen de plattelandsontwikkeling en voortgang GLB-NSP | Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ook worden 2 Webinars georganiseerd op dinsdag 26 okt. Om 10 uur over de investeringsregeling en om 13.00 over de samenwerkingsregeling. Webinar: Samenwerken aan groen-economisch herstel | RVO.nl | Rijksdienst