Update over de herijking

Update over de herijking


Geplaatst op 19 oktober 2021

We voerden via online vragenlijsten en gesprekken een verkenning uit naar 1. actuele ambities, behoeften en ideeën bínnen het kennisnetwerk op het gebied van voedsel en korte voedselketens, 2. relevante ontwikkelingen rondóm het Gelders Kennisnetwerk Voedsel en 3. vergelijkbare samenwerkingen elders en wat we daar van leren. 
Inmiddels zijn de bevindingen en aanbevelingen samengebracht in een concept rapportage. De hoofdlijnen zijn gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst op 7 oktober:

  • Er is veel ambitie en energie om samen door te werken aan korte voedselketens! 
  • Korte voedselketens staan niet op zichzelf. Het gaat om duurzame korte voedselketens met links met natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit, landschap en gezondheid.
  • Er is veel behoefte om samen op te trekken. Respondenten stellen een doelgerichte en concrete aanpak voor, bijvoorbeeld in de vorm van een manifest of actieplan.
  • Gewenste onderdelen van de toekomstige aanpak zijn onder meer:
    • Netwerk / platform voor ontmoeting gelijkgestemden, inspiratie, van elkaar leren. 
    • Concrete samenwerking aan korte en duurzame voedselketens, met o.a. ketenpartijen, NGO’s, gemeenten (bijv via klankbordgroep, actieplan, regio-benadering, gerichte werkgroepen).
    • Er zijn diverse ontwikkelingen die relevant kunnen zijn, zoals de Nationale Samenwerking Korte Ketens die in voorbereiding is. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of, hoe en wanneer dat invulling krijgt.

De definitieve rapportage zal binnenkort worden aangeboden aan de provincie en worden gedeeld binnen het netwerk. Deze verkenning betreft een 1e stap en bevat aanbevelingen en aanknopingspunten voor een mogelijke verdere uitwerking. 
Presentatie voorlopige bevindingen