Economisch Herstel Fonds (EHF)

pexels-cottonbro-3943745

Economisch Herstel Fonds (EHF)


Geplaatst op 29 november 2021

In de netwerkbijeenkomst bij het Smaakpark hebben we informatie verstrekt over de Investeringsregeling en de Samenwerkingsregeling die gefinancierd worden uit het Economisch Herstelfonds (EHF).

Het is nog niet duidelijk wanneer ze opengesteld zullen worden. Als de regeling definitief is, komt deze in de Staatscourant. Tegelijkertijd zal de RVO de informatie over deze regeling op hun website plaatsen: www.rvo.nl.

Als voorbereiding op een subsidieaanvraag kunt u alvast eHerkenning en TAN-codes regelen. Deze heeft u nodig om de subsidie aan te vragen. U kunt deze subsidie aanvragen met eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. Dit is een lager niveau dan eerder aangegeven.

Actuele informatie verschijnt op de RVO website. Dat staat dan op de pagina Subsidie voor groen-economisch herstel. Met vragen kunt u bellen naar 088 042 42 42 (lokaal tarief) of mailen naar ehf@rvo.nl.

Via de Investeringsregeling wordt subsidie verleend voor maatregelen die op een bij de regeling behorende investeringslijst staan. Het gaat om maatregelen in de categorieën precisielandbouw en smart farming, digitalisering, water, duurzame bedrijfsvoering, en natuurinclusieve landbouw & kringlooplandbouw. Het kan bijvoorbeeld gaan om software voor de korte keten. Investeringen die inmiddels als onderdeel van de normale bedrijfsvoering worden beoordeeld staan niet op de lijst. De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten en wordt verstrekt aan land–bouwers. Jonge landbouwers ontvangen 75% subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste € 25.000,- en maximaal € 150.000,- per aanvraag.

Via de Samenwerkingsregeling wordt subsidie verleend aan een samenwerkingsverband voor ontwikkeling van provincie grensoverschrijdende of naar andere provincies en regio’s opschaalbare nieuwe verdienmodellen. Dit is een tenderregeling waarbij een adviescommissie de projecten rangschikt en de beste projecten gehonoreerd worden. De subsidie bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000 (met uitzondering van subsidie voor gebiedsgerichte pilots: hiervoor geldt een minimum subsidie van € 300.000 en een maximum van € 2 miljoen). Het subsidiepercentage bedraagt 100% voor proceskosten en 40% voor productieve investeringen.